Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres e-mail szkoły: pspsiennica@tlen.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@csw.edu.pl

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

Klauzule informacyjne:

 1. 01 – klauzula informacyjna RODO rekrutacja
 2. 02 – klauzula informacyjna RODO nauka
 3. 03 – klauzula informacyjna RODO postępowanie administracyjne
 4. 04 – klauzula informacyjna RODO obsługa korespondencji
 5. 05- klauzula informacyjna RODO opłaty za posiłki
 6. 06-klauzula infromacyjna RODO nabór pracowników
 7. 07 – klauzula RODO zamówienia publiczne
 8. 08-klauzula RODO odbiór dzieci przez osoby upoważnione
 9. 09-klauzula RODO rozpowszechnianie wizerunku
 10. 10-klauzula RODO minitoring wizyjny
 11. 11-klauzula RODO przeciwdziałanie epidemii
 12. 12-klauzula infromacyjna RORO umowy cywilnoprawne
 13. 13- klauzula RODO – facebook

14.    14-Przetwarzanie danych osobowych-обробка персональних даних

    REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO
oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:

 1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;
 2. Prawa do sprostowania danych;
 3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
 4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
 5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
 6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające
z powyższych przepisów.

Przeprowadzono przegląd i aktualizację dostępności w dniu 11 lutego 2022r.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku
z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 1. Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą art. 15 – 22 RODO

Wniosek jest dostępny w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy, mogą go Państwo przesyłać na adres e-mail: pspsiennica@tlen.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.