aktywna-tablica

„Aktywna Tablica 2020-2024”

W roku szkolnym 2023/24 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024.

Program „Aktywna Tablica 2020-2024” ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

1965-akt-fotoc

Środki pozyskane z programu „Aktywna Tablica” zostały wykorzystane na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i różnorodnych zasobów edukacyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii, które będą służyć do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co z kolei pozwoli im skorzystać z możliwości zastosowania TIK w edukacji. Wykorzystanie w szkole i na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie dzieci w procesie uczenia się i jednocześnie pomoże osiągnąć zakładane cele. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z różnymi dysfunkcjami i trudnościami w nauce.

Zajęcia otwarte prowadzone w ramach realizacji programu:

Zajęcia logopedyczne

„Utrwalamy prawidłową wymowę głoski „r”

w grupach spółgłoskowych „pr-br” - wyrazy w nagłosie”

Zajęcia rewalidacyjne

„Stosowanie prawidłowych form gramatycznych"

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Utrwalenie zasad ortograficznych dotyczących pisowni u-ó, rz – ż."

Zajęcia "Mówię migiem"

Podsumowanie zajęć “Mówię migiem”.

Ewaluacja innowacji pedagogicznej