DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI      

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  w Siennicy  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej pspsiennica.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia : 2024-03-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu (25) 757 22 79 lub poprzez e-mail sekretariat@pspsiennica.edu.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Na stronie działają standardowe domyślne skróty klawiszowe.

 Udogodnienia

 • Strona posiada możliwość ustawienia kontrastu i wielkości czcionki do potrzeb osoby korzystającej ze strony.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: 05-332 Siennica, ul. Latowicka 16 (budynek szkolny nr 1)
 ul. Mińska 38   (budynek szkolny nr 2)

Sekretariat szkoły znajduje się w budynku nr 1: Siennica, 05-332 ul. Latowicka 16 telefon:(25) 757 22 79
e-mailsekretariat@pspsiennica.edu.pl

strona internetowapspsiennica.edu.pl

Dostępność architektoniczna:

 • Wejście do budynku nr 1 jest bezpośrednio dostępne i dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma windy i innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku nr 2 wejście jest po schodach oraz jest możliwość skorzystania z windy.
 • Drzwi zewnętrzne do budynków, nie są automatyczne i nie są przesuwne.
 • Schody i drzwi szklane budynku nr 1 są oznakowane w jaskrawych kolorach.
 • W budynku szkolnym nr 1 na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nr 2 posiada windę umożliwiającą przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym na wyższe piętra.
 • Wejście do sekretariatu szkoły wymaga pokonania schodów. Osoby niepełnosprawne są więc obsługiwane przez pracownika sekretariatu szkoły w holu głównym przy wyznaczonym stoliku.
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Placówka zatrudnia osobę, która posiada wiedzę i umiejętności z zakresu migów podstawowych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych.
 • Szkoła posiada wyznaczone miejsc parkingowych.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.) dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy wyznacza na osobę wykonującą obowiązki  koordynatora ds. dostępności Pana Marka Dawida.

Dane kontaktowe: sekretariat@pspsiennica.edu.pl lub mdawid@pspsiennica.edu.pl

Tel. 25 757 22 79 – tel. do sekretariatu