Procedura organizacji opieki w oddziałach przedszkolnych w czasie pandemii COVID-19

 

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W grupie może przebywać do 12 dzieci. (1 dziecko na 4 m2)
 3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia przez dziecko z domu jakichkolwiek przedmiotów (m.in. zabawek, książek, plecaków, itd.).
 5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
 6. Rodzic przed przyjściem do przedszkola przygotowuje dziecko, to znaczy rozmawia
  z nim w domu na temat przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego zachowania
  w przedszkolu (np. podczas kichania zasłaniamy usta i nos, nie brania do buzi zabawek, kredek itp.). Nauczyciel podczas zajęć również będzie przypominał powyższe zasady.
 7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 9. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 10. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy.
 11. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
 12. Plac zabaw pozostaje zamknięty.
 13. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 14. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/opiekunami dziecka.
 15. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (pokój logopedy) pod opieką woźnej i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 16. Rodzice mają obowiązek zapewnić nauczycielom szybki kontakt poprzez udostępnienie aktualnego numeru telefonu obojga rodziców/opiekunów prawnych i odbieranie każdego połączenia z przedszkola. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

 1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 8.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu
  jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 3. Rodzice mogą przyprowadzić dzieci wyłącznie do drzwi wejścia głównego szkoły.
 4. Osoba zgłasza przyprowadzenie i chęć odbioru dziecka dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych.
 5. Przy wejściu prowadzona jest już wstępna obserwacja pod kątem stanu zdrowia dziecka.
 6. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez woźną, po uprzednim umyciu przez nie rąk.
 7. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.
 8. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 9. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.
 10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 11. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka
  z przedszkola.

 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
 3. Woźna odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników
  w salach.
 4. Woźna jest odpowiedzialna za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.
 5. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników prowadzi dyrektor szkoły. (karta monitoringu)
 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
  tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

 

GASTRONOMIA – WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
 • stosowania środków ochrony osobistej,
 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC
  lub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.
 1. Posiłki wydawane są do sali oddziału przedszkolnego. Posiłki do sali dostarcza woźna, a dzieciom przekazuje nauczyciel oddziału przedszkolnego. Po zakończonym posiłku woźna odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA

 1. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki.
 1. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w  odrębnym, wyznaczonym i odpowiednio wyposażonym w środki do dezynfekcji, pomieszczeniu (pokój logopedy) oraz informuje rodziców/ opiekunów dziecka.
 1. Wyznaczony opiekun dziecka, stosuje środki ochrony indywidualnej: maseczka, przyłbica oraz fartuch oraz w miarę możliwości zachowuje dystans min. 2 metry.
 1. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.
 2. Dyrektor powiadamia  o zaistniałej  sytuacji   powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszało się dziecko należy niezwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor lub dyrektor wraz z obsługą.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika powinien on pozostać w domu i powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły.
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci do przedszkola.
 1. W przypadku opisanym w pkt 1 i 2 – dyrektor wyznacza osobę przejmującą opiekę nad grupą dzieci.
 2. Pracownik zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 1. Dyrektor powiadamia  o zaistniałej sytuacji   powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 3. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor lub dyrektor wraz z obsługą.
 4. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 5. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada sekretariat szkoły .

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 1. Pracownik zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 1. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 3. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada sekretariat szkoły (przygotowanie).
 4. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor wraz z obsługą.
 5. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.