Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy

25 listopada, 2020 @ 8:00 am - 5:00 pm

Załącznik nr 1

do zarządzenia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy

Zasady organizacji zadań Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I Przepisy ogólne

Zasady organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zwane dalej Zasadami określą sposób i tryb realizacji zadań Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. oraz na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Kształcenie na odległość będzie odbywało się na przemiennie z użyciem monitorów ekranowych ( zajęcia on-line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu, zwanych dalej zasadami.
 3. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem www.office.com. office 365 aplikacji Teams oraz dziennika elektronicznego.
 4. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych materiałów prezentowanych przez nauczyciela.
 5. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.
 6. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom.
 7. Zajęcia on-line oraz zajęcia stacjonarne dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z planem lekcyjnym, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
 8. Nauczyciel jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania wirtualne ze swoją klasą na ustalonym przez szkołę portalu, platformie lub udziela uczniom konsultacji – można kontaktować się z nim za pomocą komunikacji telefonicznej lub mailowej ( za zgodą nauczyciela), na czacie tekstowym, na indywidualnym forum dyskusyjnym, w czasie wideokonferencji.
 9. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog) są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej lub stacjonarnie w szkole. Prowadzą wsparcie indywidualne i grupy wsparcia on-line. Mogą również prowadzić konsultacje indywidualne z uczniami, realizującymi zajęcia w szkole.
 10. Nauczyciel organizujący proces kształcenia dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie poradni pedagogiczno psychologicznej ustalają indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą godzin wynikającą z przydziału.
 11. Nauczyciel bibliotekarz jest dostępny dla uczniów w godzinach swojej pracy.
 12. W przypadku kiedy uczniowie, którzy z uwagi na niepełnosprawność nie są w stanie realizować nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, organizuje dla uczniów nauczanie w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

II Zadania wychowawcy klas

 1. Wychowawcy klas zbierają informacje dotycząc:

a) Aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie.

b) Możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.

c) Wychowawca w przypadku stwierdzenia, że uczniowie ze względu na swoją niepełnosprawność nie są w stanie realizować nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przekazuje informację rodzicowi i uczniowi o obowiązku realizacji zajęć na terenie szkoły.

III Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciele na podstawie programów nauczania ustalają tygodniowy zakres treści do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz sposób realizacji tych treści, w tym zadania do wykonania w czasie kształcenia bez użycia monitorów komputerowych.
 2. Tygodniowy zakres zadań dla ucznia uwzględnia przewidywany, realny czas wykonania zadań z uwzględnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla poszczególnych przedmiotów.
 3. Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line oraz realizują zadania i przesyłają do nauczyciela w ustalonej formie i czasie.
 4. W przypadku braku realizacji zaplanowanych zadań, nauczyciel zgłasza wicedyrektorom oraz dyrektorowi niezrealizowanie treści podstawy programowej z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przedstawia sposób modyfikacji realizacji treści programowych.
 5. Nauczyciele zgłaszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu nauczania w związku z nową organizacją procesu kształcenia.
 6. Nauczyciele ustalają terminy konsultacji poprzez wskazanie dnia tygodnia i godzin dostępności nauczyciela dla ucznia i rodziców oraz przesyłają tę informację do dyrektora szkoły w celu udostepnienia.

IV Zadania dyrektora

 1. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o zasadach organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania za pomocą strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego.
 2. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami poprzez realizację zadań określonych w przyjętych zasadach.
 3. Nadzoruje obciążenie uczniów zadaniami wskazanymi przez nauczycieli w tygodniowym zakresie treści nauczania.
 4. Udostępnia Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców zaproponowany przez nauczycieli.
 5. Dyrektor w razie potrzeby modyfikuje Szkolny zestaw programów

V Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

1 Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do:

1.odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line

2.wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,

3.wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line

4.zadań i prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.

2 Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące

1.odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,

2.wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,

3.wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji i innych form komunikowania się on-line,

4.zadań i prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną,

5.testy on-line udostępnione na platformie

3 Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut szkoły oraz przedmiotowe systemy oceniania z poszczególnych przedmiotów.

VI Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia

 1. Nauczyciel ma możliwość udzielenia konsultacji każdemu uczniowi lub rodzicowi w czasie wyznaczonych godzin konsultacji.
 2. Konsultacje odbywają się w formie:
 • telefonicznej ( za zgodą nauczyciela)
 • mailowej
 • na czacie tekstowym, na indywidualnym forum dyskusyjnym,
 • czasie wideokonferencji,
 • innych formach komunikowania się on-line uzgodnionych z uczniem lub rodzicem

 VII Informowanie uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach

 1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych
  z rodzicem lub uczniem, dostępnych form komunikacji
 3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji.

VIII Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej, zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

 1. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe przeprowadza się w sytuacjach określonych dotychczas obowiązujących aktach prawnych ( art. 44k ust. 1 Ustawy o systemie oświaty).
 2. Dyrektor Szkoły w korespondencji poprzez dziennik elektroniczny uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego oraz potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia.
 3. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła jako wiadomość przez dziennik elektroniczny rodzicom.
 4. Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do e-learningu pozwalających potwierdzić samodzielność pracy uczniów- metodą pracy synchronicznej.
 5. Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie wykorzystywanej przez szkołę lub za pomocą innego narzędzia zdalnego.
 6. W przypadku uczniów nie posiadających narzędzie informatycznych i dostępu do sieci, w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym zapewnieniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.
 7. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia, uczeń informuje o tym Dyrektora Szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.
 8. Dyrektor Szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu z godnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Zadanie rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.
 10. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego.
 11. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzic lub uczeń ma prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia.
 12. Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawiona zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych powołuje komisję do przeprowadzenia w formie on-line sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.
 13. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

IX Dokumentowanie realizacji zadań szkoły

 1. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły w zakresie frekwencji podczas zdalnego nauczania na odległość oraz w trybie stacjonarnym.
 2. a) w czasie zajęć online nauczyciel na podstawie obecności i aktywności ucznia odznacza jego frekwencję w dzienniku elektronicznym.
 3. b) w przypadku kiedy uczeń realizując zajęcia w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły, rozliczany jest z obecności z tej obecności wpisem w dzienniku elektronicznym.
 4. Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela odbywa się poprzez uzupełnianie dziennika elektronicznego, w tym wpisanie zrealizowanych tematów, dostosowanie treści zajęć edukacyjnych do metod kształcenia na odległość i wypełnianie uwag dotyczących aktywności uczniów

Szczegóły

Data:
25 listopada, 2020
Godzina:
8:00 am - 5:00 pm
Koszyk na zakupy
Skip to content